Vår historia

Karlskrona Orkesterförening bildades 11 december 1913.

Styrelsen vid det första konstituerande sammanträdet var polismästaren (blivande rådmannen) Lars Levertin, ordf., vidare musikdir. Svante Sjöberg, kaptenen E. Schmiterlöw, sergeanten H. Lundberg och köpmannen Carl Stjernberg. Föreningens första stadgar antogs 18 maj 1916. Där skrevs som ett huvudmål för verksamheten "att emot en billig avgift göra god orkestermusik känd och värderad av en större allmänhet".

Till att börja med erhöll föreningen inget understöd alls utan var hänvisad till
medlemsavgifter, konsertinkomster och tillfälliga bidrag (bl. a."Familjen Rubens
donationsfond" som även vid ett par tillfällen uppmuntrat Musikföreningen som
i huvudsak hade körverksamhet). Under åren 1917-1919 fick Orkesterföreningen
dock ett årligt anslag på 500 kr. som därefter höjdes till 2000 kr. Vid konserter
hyrde man in tillfälliga musiker från biografkapellen och de på hotellen anställda
musikerna. (Biografkapellen fanns till ca 1930 då ljudfilmen introducerades.)

När orkestern firade sitt 5-årsjubileum 1918 beskrevs verksamheten i tidningen
och där stod bl.a.: "En dryg del af förtjänsten om orkesterns konstnärliga framgångar falla gifvetvis på dess dirigent Svante Sjöberg, hvilken sedan föreningens början med säker hand ledt orkesterns arbete. Då och då har någon solist lämnat sin värdefulla
medverkan hvarvid det vokala inslaget gjorts af bl. a. fru Anna Levertin och
fröken Gertrud Sandquist och det instrumentala af orkesterns bepröfvade konsert-
mästare Calle Stjernberg samt violinisten Sven Kellström."

Som en slutkläm hette det även:
"Då föreningen därför om onsdag går att fira sin femårsdag, icke med några
stora festligheter, utan helt enkelt genom att ge en konsert med värdefullt
program och emot billig afgift, synes det vara stadens innevånare en enkel plikt att
genom att mangrannt infinna sig på konserten betyga föreningen sin tacksamhet
för hvad den gjort och alltjämt verkar. Ty det är den ärligen förtjänt af".

I början var Kustartilleriets exercishus (vid Vallgatan) oftast konsertlokal. När
Skandia biografteater på Borgmästaregatan tillkom 1921 blev denna en ofta an-
vänd lokal. När sedan Konserthusteatern vid Stortorget blev klar 1939 blev denna
en spelplan för orkestern i många år. Fram till början av 1970-talet ingick i
anställningen av Flottans musikkårs musiker att vid behov medverka i Orkesterfö-
reningen. I regel var det då i blåsarstämmor men flera militärmusiker kom även
att spela stråkinstrument i orkestern.

När vi i andanom tänker oss tillbaka på orkesterns första år var Carl Stjernberg
den stadige konsertmästaren. Han hade studerat på Musikaliska Akademien på
1890-talet men var annars till yrket köpman. Vid hans sida satt rådmannen Lars
Levertin, en tongivande man på sin tid i Karlskrona med flera civila uppdrag inom
kulturens område. Dirigenten Svante Sjöberg (1873-1935) var en legendarisk man
i stadens musikliv. Hans musikuppdrag var många, utbildad på Ackis och i Berlin.
Vid sidan av ett troget dirigentskap i orkestern fram till sin död hade han fast an-
ställning som organist i Stadsförsamlingen. Vid sidan av Stadsförsamlingens kör
fanns Musikföreningen kör. Även där var han dirigent. I lärargärning var han
verksam på Högre Allmänna Läroverket och Högre Läroverket för flickor i
staden. För sitt uppoffrande arbete, inte minst i stadens ideella musikliv blev
Svante Sjöberg mycket uppskattad. Han beskrevs som något av en envålds-
härskare men det behövdes kanske emellanåt. År 1930 blev han Ledamot av MA
och fick även andra utmärkelser.

Vi får inte heller glömma senare tiders dirigenter i Karlskrona Orkesterförening,
Carl Gudmundsson (1884-1970), dirigent i orkestern 1935-1944.
John Skoglöf (1902-1989), dirigent i orkestern 1944-1957.
Sune Sundberg (1904-1988), dirigent i orkestern 1957-1960.
Åke Dohlin (1921-1997), dirigent i orkestern 1960-1973.
Dessa män var alla militärmusikledare på sin tid i staden. Senare har en lång rad
mera tillfälliga dirigenter anlitats av orkestern som på senare år har framträtt
under namnet Karlskrona Symfoniorkester.!

Sammanställt av Leif Karlsson.

Senast ändrad den 15:e mars, 2017

Karlskrona Symfoniorkester | info@knaso.se |